Spracúvanie osobných údajov

Spoločnosť Československá plavba dunajská, spol. s r.o., so sídlom Mošovského 1, 81103 Bratislava, IČO: 35758589, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka č. 18349/B (ďalej len ako „spoločnosť“) si Vás týmto dovoľuje oboznámiť s tým, že spracúva Vaše osobné údaje na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len ako „Nariadenie o ochrane údajov“) z dôvodu zmluvnej požiadavky ich spracovávania. Pre spoločnosť je ochrana osobných údajov primerane dôležitá a pri ich spracúvaní postupuje v súlade s Nariadením o ochrane údajov, ako aj inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a zabezpečuje ich ochranu v potrebnej miere.

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť informáciu o tom, ako spoločnosť s osobnými údajmi nakladá, ako aj ďalšie informácie bezprostredne súvisiace s ich spracúvaním.

Aké osobné údaje spracúvame?

Spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúva úzke spektrum osobných údajov. Uvedená skutočnosť vyplýva spoločnosti z poskytnutia nevyhnutných kontaktných údajov pri bežnom obchodnom styku.

V súvislosti s týmto oprávnením tak spracúvame nasledovné osobné údaje:

meno, priezvisko, titul, podpis, telefónne číslo, emailová adresa.

Tieto osobné údaje je spoločnosť oprávnená spracovávať a ich poskytnutie je podmienkou obchodného styku a bežnej komunikácie. Spoločnosť spracúva uvedené údaje za účelom bežného obchodného styku.

Kto okrem spoločnosti má prístup k osobným údajom?

SPoločnosť osobné údaje uvedené vyššie neposkytuje žiadnym ďalším osobám.


Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Spracovávané osobné údaje sú uchovávané po dobu trvania obchodného vzťahu.

Aké sú práva osôb poskytujúcich osobné údaje súvisiace s osobnými údajmi?

Osoba (dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spoločnosť spracováva, ďalej len “osoba”) má podľa Nariadenia o ochrane údajov nasledujúce práva:

Právo požadovať od spoločnosti prístup k poskytnutým osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia o ochrane údajov

Spoločnosť je v prípade uplatnenia tohto práva povinná poskytnúť potvrdenie o tom, že spracúva osobné údaje osoby, pričom osoba má zároveň právo získať prístup k takýmto osobným údajom.

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia o ochrane údajov

Osoba ako dotknutá osoba má právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné. Spoločnosť musí takto podanej žiadosti o opravu osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

Právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 Nariadenia o ochrane údajov

Spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje osoby:

ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
ak odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
ak ako dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
ak ako dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
ak osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva Slovenskej republiky,
ak osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 Nariadenia o ochrane údajov

Ako dotknutá osoba má osoba právo na to, aby spoločnosť obmedzila spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti overiť správnosť osobných údajov,
spracúvanie je protizákonné a namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale ich potrebuje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov,
namieta voči spracúvaniu osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane spoločnosti prevažujú nad jeho oprávnenými dôvodmi.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 Nariadenia o ochrane údajov

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely oprávneného záujmu, ako dotknutá osoba má osoba právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov. Ako dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov na tento účel, v prípade však že záujem spoločnosti na ochrane života a majetku prevažuje nad právom na súkromie osoby, spoločnosť nie je povinná námietke osoby vyhovieť.

Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 Nariadenia o ochrane údajov

Znamená právo získať osobné údaje, ktoré sa osoby týkajú, v štruktúrovanom a bežne používanom formáte a preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Právo podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov podľa § 99 zákona o ochrane osobných údajov a čl. 21 Nariadenia o ochrane údajov

Ako dotknutá osoba má osoba právo podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov, pokiaľ sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov alebo Nariadenia o ochrane údajov, prípadne iných osobitných predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.